• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung tam h?i viên
  T??ng Bi? th? Nguyê?n Phu? Tro?ng, Chu? ti?ch n???c Nguyê?n Xuan Phu?c la?n l???t tiê?p B?? tr???ng Qu??c pho?ng Trung Qu??c Ngu?y Ph???ng Ho?a
   M?i nh?t:2021-04-26 18:00:02   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

  Sa?ng 26/4, ta?i Ha? N??i, T??ng Bi? th? Nguyê?n Phu? Tro?ng, Chu? ti?ch n???c Nguyê?n Xuan Phu?c ?a? la?n l???t tiê?p U?y viên Qu??c vu?, B?? tr???ng Qu??c pho?ng Trung Qu??c Ngu?y Ph???ng Ho?a sang th?m Viê?t Nam.

  T??ng Bi? th? Nguyê?n Phu? Tro?ng cho biê?t, Viê?t Nam lu?n ghi nh?? va? tran tro?ng nh??ng h?? tr?? quy? ba?u cu?a Trung Qu??c trong ca?c cu??c ?a?u tranh ca?ch ma?ng, gia?nh ???c la?p dan t??c cu?ng nh? c?ng cu??c xay d??ng Chu? nghi?a xa? h??i. Hiê?n nay, quan ???i hai n???c Viê?t-Trung giao l?u r??ng ra?i, sau s??c, h??p ta?c thiê?t th??c kh?ng ng??ng ????c thu?c ?a?y, nha?t ?i?nh pha?i tiê?p tu?c pha?t triê?n t??t quan hê? gi??a quan ???i hai n???c, tiê?p thêm s??c s??ng cho pha?t triê?n quan hê? hai n???c. Hai bên ca?n pha?i x?? ly? tho?a ?a?ng va?n ?ê? Nam Ha?i th?ng qua tham va?n h??u nghi? trên c? s?? tin ca?y va? t?n tro?ng la?n nhau, tra?nh ?ê? va?n ?ê? na?y a?nh h???ng ?ê?n ?a?i cu?c cu?a quan hê? hai n???c.

  Chu? ti?ch n???c Nguyê?n Xuan Phu?c cho biê?t, Viê?t Nam kiên ?i?nh thi ha?nh chi?nh sa?ch m??t n???c Trung Qu??c, pha?n ???i ba?t c?? thê? l??c na?o can thiê?p va?o c?ng viê?c n??i b?? cu?a Trung Qu??c, cu?ng se? ca?nh gia?c va? kiên quyê?t ta?y chay ba?t c?? m?u toan na?o nh??m pha? hoa?i quan hê? Viê?t-Trung, se? vi?nh viê?n kh?ng hu?a theo n???c kha?c pha?n ???i Trung Qu??c. Hai n???c Viê?t-Trung ca?n pha?i ?oa?n kê?t ch??t che? h?n n??a, cu?ng thu?c ?a?y s?? nghiê?p Chu? nghi?a xa? h??i pha?t triê?n thi?nh v???ng.

  B?? tr???ng Ngu?y Ph???ng Ho?a cho biê?t, Trung Qu??c va? Viê?t Nam la? c??ng ???ng cu?ng chung va?n mê?nh co? y? nghi?a chiê?n l???c. Tr???c ?a?i di?ch Covid-19, hai n???c ?oa?n kê?t ch??t che?, giu?p ??? la?n nhau, ?ê?u la?p nên ky? ti?ch vê? pha?t triê?n kinh tê? va? pho?ng ch??ng di?ch bê?nh, thê? hiê?n ti?nh ?u viê?t cu?a s?? la?nh ?a?o cu?a ?a?ng C??ng sa?n va? chê? ??? Xa? h??i chu? nghi?a. Vê? va?n ?ê? Nam Ha?i, Trung Qu??c va? Viê?t Nam ca?n pha?i xua?t pha?t t?? ?a?i cu?c va? lau da?i, kiê?m soa?t t??t ba?t ???ng va? mau thua?n, quy hoa?ch t??t h??p ta?c trên biê?n, kiên quyê?t ta?y chay n???c l??n ngoa?i khu v??c nhu?ng tay va?o qua?y nhiê?u ?a?i cu?c, cu?ng gi?? gi?n ho?a bi?nh va? an ninh cu?a Nam Ha?i.

  Chiê?u 25/4, B?? tr???ng Ngu?y Ph???ng Ho?a co?n h??i ?a?m v??i B?? tr???ng Qu??c pho?ng Viê?t Nam Phan V?n Giang, ch??ng kiê?n ky? kê?t Ba?n ghi nh?? vê? viê?c thiê?t la?p quan hê? ??n vi? h??u nghi? trong li?nh v??c h??p ta?c quan s?? qu??c tê? gi??a B?? Qu??c pho?ng Trung Qu??c va? B?? Qu??c pho?ng Viê?t Nam”.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>