<cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
  1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

   <optgroup id="qyctt"></optgroup>
    <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>
   1. > vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tam h?i viên
    Toa?n tuyê?n ????ng s??t Trung - La?o ????c c?p ?iê?n tha?nh c?ng
     M?i nh?t:2021-11-02 18:13:45   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

    Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 1/11, 3 tra?m ?iê?n ke?o t?? Ca?m La?m Ba? ?ê?n Bo-han trên tuy?n ????ng s??t Trung - La?o ?a? th??c hiê?n c?p ?iê?n tha?nh c?ng. ?ê?n nay, ????ng day ca?p ?iê?n, ma?ng tiê?p xu?c cu?ng nh? ca?c thiê?t bi? liên quan cu?a toa?n tuyê?n ????ng s??t Trung - La?o ?ê?u ?a? hoa?n ta?t xay d??ng va? nghiê?m thu kiê?m tra, ta?o nh??ng ?iê?u kiê?n thu?n l??i cho kiê?m ?i?nh tiê?p theo.

    Tuy?n ????ng s??t Trung - La?o t?? tha?nh ph?? C?n Minh, ti?nh Van Nam ?ê?n Thu? ?? Viêng Ch?n, La?o v??i t??ng chiê?u da?i h?n 1 nghi?n ki-l?-me?t.

    \

    \

    ????c biê?t, sau khi tuy?n ????ng s??t Trung - La?o hoa?n ta?t th?ng xe, tha?nh ph?? Ph?? Nhi?, chau t?? tri? dan t??c Tha?i Xi?p-xoo?ng-ba?n-na ti?nh Van Nam, se? kê?t thu?c li?ch s?? kh?ng có tuy?n ????ng s??t; t?? tha?nh ph?? C?n Minh, ti?nh ly? ti?nh Van Nam ?ê?n Thu? ?? Viêng Ch?n, La?o co? thê? th??c hiê?n sa?ng ?i chiê?u ?ê?n.

    美女极度色诱视频极品
    <cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
     1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

      <optgroup id="qyctt"></optgroup>
       <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>